Bản quyền

Chính sách bảo mật
Tại Công ty cổ phần phần mềm Luvina (dưới đây gọi tắt là "Công ty chúng tôi"), chúng tôi nhận thức đầy đủ về nhu cầu bảo mật thông tin cá nhân, và tầm quan trọng của thông tin cá nhân đối với khách hàng. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thức được việc xử lý thông tin cá nhân một cách đúng đắn và việc bảo mật tuyệt đối những thông tin đó là trách nhiệm xã hội lớn lao.
Dựa trên những nhận thức này, chúng tôi đưa ra những nguyên tắc sau đây để không xảy ra sơ suất trong việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

Tuân thủ pháp lệnh

Khi xử lý các thông tin cá nhân (Thông tin cho phép nhận diện một cá nhân cụ thể - ý nghĩa này được dùng xuyên suốt văn bản), chúng tôi luôn tuân thủ pháp lệnh về bảo mật thông tin cá nhân trong luật bảo mật thông tin cá nhân, và các nghĩa vụ được quy định trong các hướng dẫn liên quan.

Sử dụng thông tin trong phạm vi mục đích cho phép.

Sau khi xác định mục đích sử dụng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích đã công khai, bàn luận rõ với khách hàng đó, trừ trường hợp ngoại lệ được pháp luật cho phép và trường hợp được chủ sở hữu thông tin chấp thuận.

Làm rõ mục đích sử dụng

Công ty chúng tôi chỉ lấy thông tin cá nhân sau khi nhận được sự đồng ý và sau khi đã làm rõ các thông tin cần thiết như Mục đích sử dụng, Phạm vi của người đồng sử dụng, Tổng đài hỏi đáp.

Về biện pháp quản lý an toàn

Chúng tôi luôn đảm bảo thông tin cá nhân nhận được phải chính xác và được cập nhật trong phạm vi mục đích sử dụng. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp quản lý an toàn cần thiết và thích hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm bảo vệ các thông tin đó khỏi những truy cập trái phép, bị làm giả, rò rỉ,...

Về giám sát nơi ủy thác

Có trường hợp công ty chúng tôi phải ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân (vẫn trong phạm vi mục đích sử dụng) cho bên thứ 3. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đảm bảo việc bên thứ 3 này có đủ biện pháp đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân, và chúng tôi sẽ tiến hành các giám sát cần thiết và phù hợp thông qua các cam kết như hợp đồng...

Cung cấp cho bên thứ 3

Ngoại trừ trường hợp ngoại lệ được pháp luật cho phép, công ty chúng tôi không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 - không phải là người đồng sử dụng đã được chỉ rõ khi lấy thông tin - mà không được sự chấp thuận của chủ sở hữu thông tin. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 khi chưa thông báo cho chủ sở hữu thông tin.

Đối với yêu cầu công khai

Trường hợp cá nhân mong muốn công khai, đính chính thông tin cá nhân của mình, hoặc muốn tạm dừng, xóa bỏ dịch vụ hoặc sản phẩm, công ty chúng tôi sẽ xác minh xem có đúng là cá nhân không rồi mới tiến hành xử lý. Trong trường hợp này, quý khách vui lòng gửi yêu cầu tới nơi đã tiếp nhận thông tin cá nhân của quý khách.

Liên tục cải tiến cơ cấu nội bộ

Chúng tôi liên tục củng cố, cải tiến cơ cấu nội bộ (bao gồm cả việc xem xét lại chính sách bảo mật này) để xử lý thông tin cá nhân mà khách hàng đã gửi gắm một cách phù hợp.
Chúng tôi xin giải đáp mọi thắc mắc qua điện thoại hoặc qua phiếu hỏi đáp.

back to top